چشم‌انداز و ارزش‌ها

چشم‌انداز و ارزش‌ها

مأموریت ما ارایه‌ی محصولات و خدماتی است که از سطح انتظارات مشتریان‌مان فراتر رود و کیفیت را از طریق نوآوری و تلاش برای کسب برتری در تمامی بخش‌های شرکت، تضمین می‌کند. سازگار ارقام به افزایش پیوسته‌ی سرعت ارتباطات فردی و تجاری متعهد است و این تعهد را از طریق ارایه‌ی این محصولات و خدمات نوآورانه و با کیفیت بر بستر چتری از خدمات اجرایی می‌سازد. سودآوری در حین عمل به مسئولیت اجتماعی و برقراری ارتباط و یک‌پارچگی سازگار ارقام با جامعه بخشی از مأموریت ماست.
چشم‌انداز ما تبدیل شدن به برترین انتخاب مشتریان خدمات داده است و همواره بر ارزش‌های خود که همان کیفیت، مشتری‌محوری، صداقت، شفافیت، نوآوری و تعالی است تأکید می‌کنیم.

حامد محمدی
مدیرعامل شرکت سازگار ارقام لاهیج