مبین نت

مبین نت

مبین نت

سازگار ارقام لاهیج

 (کد عاملیت : ۱۹۰۱۴۱۰۰۳)

عاملیت مجاز ثبت نام شرکت ارتباطات مبین نت دارنده پروانه سراسری FWA با شماره پروانه ۱۳-۱-۱
از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

تلفن : ۴۲۲۳۶۲۱۱ – ۰۱۳      پشتیبانی ۲۴ ساعته : ۱۵۷۵          وب سایت : www.mobinnet.ir